Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. UAB „Nauji verslo projektai“ (toliau – „Bendrovė“)
gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės
https://www.monami.lt/ (toliau –
„Svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „Klientai“), teisę į
privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų,
teisių
užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinės duomenų subjektų, teisės yra
pažeistos, galite
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie
Valstybinę
duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės
siūlomas
prekes, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo
politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų
sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi
Svetainėje, klientų
sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima
pakartotinai
susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://monami.lt/privatumo-politika.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d.
Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau –
„ERĮ“) ir kitų
taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį,
kurio tapatybė nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima
nustatyti, yra
asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal
identifikatorių,
kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir
interneto
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės,
genetinės, psichinės,
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės
lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir
nedviprasmiškas
tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar
operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas,
adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant,
platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas
su kitais
duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija,
agentūra ar kita įstaiga,
kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – UAB „Nauji verslo projektai“ pagal LR įstatymus
įsteigta
bendrovė, įm. kodas 301673682, buveinės adresas Algirdo g.32A(IIIa.), Kaunas.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri
automatiškai
sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu
tiesioginiu būdu
siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar
paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis,
kuriuos Jūs patys
pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba
užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, el. pašto adresas, informacija apie sutikimą ir
nesutikimą
dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys,
kuriuos Jūs
pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar)
pirkdami
prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu
ir 10
(dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.

3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate,
registruodamiesi,
užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie
duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų
įrenginių,
Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama
naršyklė ir jos
versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys
apie
paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo
laikotarpiu
ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio
pabaigos
. Šie
duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo
laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais
duomenų tvarkymo tikslais:
Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje
bei
prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir
administravimui, su
paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo
įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui,
tiesioginės
rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi
teisėtu, sąžiningu ir
skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su
tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant
anksčiau
išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu
būdu, kad
taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas
asmensduomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto
Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises,
kurias mes įgyvendinsime, gavę iš
Jūsų prašymą (el. paštu info@monami.lt;
siunčiant paštu, adresu Algirdo g.32A(IIIa.))
tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis,
jeigu:

6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami
arba kitaip tvarkomi;

6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti
Jūsų asmens
duomenis;

6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte
Bendrovei
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę
paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl
tiesioginės
rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra
pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau
informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti
čia:
https://www.ada.lt/ .

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir
/ arba teirausimės dėl esamų paslaugų
kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.

7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais:
vardas, el.
pašto adresas
.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų
pateikto
atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. http://domenas./lt/sutikimu-atsisakymas/

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų
suteikiama tik esant
būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis
konfidencialumo
reikalavimų.

8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms,
kuomet tam
yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus,
tačiau tik
įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų
tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės
vardu ir
Bendrovės ar Jūsų naudai:

8.2.1. UAB NOVUS NEXUS (DUOMENŲ VALDYTOJO KODAS – P8105);

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos
techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas
atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių
apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų
asmens
duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio
konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti
teikiami į kitas
valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Naudojami slapukai.

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau
naršyti Svetainėje bei pateikti Jums
naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto
svetaines, į teisės aktus, taip
pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių
nuorodos
pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė
neprisiima
atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo
politikų
nuostatas.