Pristatymą į namus galite užsisakyti per mūsų partnerius BOLT, WOLT ir LASTMILE arba užsisakius produkciją atsiimti mūsų kepyklėlėse:
Pasirinkite artimiausią kepyklėlę

VILNIUS:

Jeruzalės g. 4 (PC „Hyper Rimi“) Kedrų g. 4 (PC „Rimi Mylia“) Saltoniškių g. 9 (PLC „Panorama“) Ukmergės g. 308 (PC „Domus Pro“)

KAUNAS:

Savanorių pr. 255 (PC „Hyper Maxima“) Veiverių g. 150B (PC „Maxima Bazė“)
Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. UAB „Nauji verslo projektai“ (toliau – „Bendrovė“) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.monami.lt/ (toliau – „Svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau - „Klientai“), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinės duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siūlomas prekes, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://monami.lt/privatumo-politika.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - UAB „Nauji verslo projektai“ pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 301673682, buveinės adresas Algirdo g.32A(IIIa.), Kaunas.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, el. pašto adresas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmensduomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@monami.lt; siunčiant paštu, adresu Algirdo g.32A(IIIa.)) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/ .

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, el. pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. http://domenas./lt/sutikimu-atsisakymas/

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai:
8.2.1. UAB NOVUS NEXUS (DUOMENŲ VALDYTOJO KODAS - P8105);
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Naudojami slapukai.

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

ES projektai

Viskas prasidėjo nuo svajonės: kepti taip, kaip kepė mūsų mamos ir senelės – neskubant, su pagarba žmogui ir gamtai.

Noriu, kad mūsų ir jūsų vaikai ragautų tik patį geriausią, visiškai natūralų ir tikrą maistą. Kad net ir užaugę su nostalgija prisimintų mūsų keptos duonos skonį ir ką tik iš krosnies ištrauktų bandelių kvapą.

Noriu kepti taip, kaip kepama Prancūzijoje, Paryžiuje – geriausiose boulangerie: išlaikant pagarbą šimtmečius siekiančioms tradicijoms, kepama kaip tikriems draugams. MonAmi – ManoDrauge – kepame tau!

Visada nuoširdžiai tikėjau, kad galima ir kalbėti, ir kepti sąžiningai. Todėl noriu būti sąžininga su visais: su klientais, su darbuotojais ir su savimi.

Kiekvieną kartą būdama savo kepyklose esu laiminga: džiaugiuosi gerdama rytinę kavą su kruasanu ir vaišindama jus. Taip, aš didžiuojuosi tuo, ką darau. Ir noriu tuo ypatingu jausmu pasidalyti su jumis.
„Au revoir“, „Iki pasimatymo“!

Elena, „MonAmi“.

ES projektai
Kiekvienas ankstyvas rytas kepyklėlėje prasideda nuo kruopščiai atrinktų produktų. Perkame juos atsakingai, apgalvodami, o prireikus dėl gerų produktų ir pakovojame.

Nuo lentynų imame ir ant stalo dedame pačius geriausius, aukščiausios kokybės produktus:
Mes neprisidedame prie didelių paukštynų narvuose laikomų vištų kančių: esame tvirtai apsisprendę naudoti tik ant kraiko laikomų ir laisvai lakstančių – „laimingų“ vištų kiaušinius. Juos atsivežame iš ūkio Zarasuose.
Tik tikras. Be aukščiausios kokybės geltono, pieva kvepiančio sviesto neiškepsi tikro prancūziško kruasano. O kvapas? Iš karto atpažinsite skanėstą, kuris iškeptas su sviestu. Neįsivaizduojame, kam kepant namuose reikia naudoti margariną?
Esame girdėję apie kepėjus, kurie vietoje pieno naudoja vandenį – sako, taip pigiau. Pamėginkite iškepti skanėstą vien iš miltų ir vandens. O tada pasakykite, ar skanu. Mums – ne. Todėl į maišyklę pilame tik šviežią pieną.
Visiškai natūrali 9 % riebumo lietuviška varškė. Be puriklių ir krakmolo. Mes žinome paslaptį, kaip išlaikyti ją purią ir nesusmegusią be visokių „miltelių“ – tereikia noro ir trupučio pastangų.
Natūraliems kepiniams turi būti naudojami tik aukščiausios rūšies miltai. Subrandinti, todėl visada nepriekaištingos kokybės. Mūsų malūnininkai juos atrenka specialiai mums.
Nepatikėsite, jie grūdus mala lėtai – su akmeninėmis girnomis, nes tokiuose miltuose lieka daugiau skaidulinių medžiagų.
Tik lietuviškas ūkininko medus. Laikydamiesi senovinio recepto jo dedame į naminę duoną. Mums siūlė naudoti žymiai pigesnį – kinišką medų, tačiau ištyrę maisto tyrimų laboratorijoje pamatėme, kad jame labai daug cukraus, o kokybė nė iš tolo negali prilygti lietuviškam medui.
Nenaudojame prieskonių mišinių, kuriuose dažnai slepiasi įvairios skonį gerinančios ir stiprinančios cheminės medžiagos. Iš lentynos imame tik tikruosius – raudonėlius, kalendras, kmynus, cinamoną.
Druska druskai nelygi. „Fleur De Sel“ – rankomis rinkta ir neapdorota Atlanto vandenyno druska, kurią vertina visų pasaulio virtuvių šefai. Šioje druskoje ypač daug mineralų ir mikroelementų.
Italijos Parma celėse brandintas kietasis sūris. Jis vienintelis neišsilydo mums kepant grissini lazdeles. Jas krimsdami pajusite mažyčius sūrio kristalus.
Ypač tyras alyvuogių aliejus iš namų ūkio Graikijoje. Ar žinojote, kad pats geriausias aliejus yra tas, kuris išspaustas nepraėjus 24 valandoms nuo alyvuogių nuskynimo.
Linų sėmenys, sezamai, saulėgrąžos, moliūgų sėklos. Beriame jų negailėdami – juk tai natūralių mineralų ir vitaminų šaltinis.
Tikra vyšnių uogienė, natūrali, be konservantų. Todėl kartais gali pasitaikyti kauliukų :).
Pikantiškas šviežių bazilikų padažas, pagamintas pagal seną tradicinį itališką receptą. Naudojame jį kepdami Viduržemio jūros skanėstus.
Prancūzų romantiškai vadinami meilės obuoliais (pommed`amour). Prinokę sodrūs pomidorai išdžiovinti kaitrios saulės spinduliuose. Be jų neįsivaizduojama itališkoji virtuvė.
ES projektai

Girdėjote? Dabar šį šūkį naudoja visi, net ir didžiausi duonos kombinatai, kur batonus konvejeriu formuoja ir „pripučia“ automatai. Ar automatas gali kepti su meile? Neeee... O mūsų kepėjos dirba skambant prancūziškai muzikai, niūniuodamos ir linksmai besišnekučiuodamos.

Visą tešlą gaminame patys iš aukščiausios kokybės miltų, kiaušinių, pieno ir sviesto.

Imame šviežią lietuvišką obuolį, nulupame žievelę, išimame sėklas, supjaustome. Nupirkti išdžiovintus ir fermentais apdorotus obuolių gabalėlius būtų paprasčiau ir greičiau, tačiau ar taip darytumėte kepdami namuose?

Tikrai nerasite dviejų vienodų ciabattos kepaliukų. Kiekvienas iškočiotas rankomis ir išskirtinis, todėl žaviai kreivoki kepiniai yra rankų darbo įrodymas.

ES projektai

Lūžta traški duonos pluta: ragaujame, mėgaujamės ir siūlome savo draugams. Ragaujame ir vertiname kiekvieno kepimo kepinius. Taip, būna, kad nepavyksta: tada džiuginame mūsų ūkininko paršelius, o pardavėja nuleidusi akis pasako – šiandien nepavyko.

Su džiaugsmu dalijamės ir vaišiname kepiniais tiesiai iš krosnies. Ateikite, paragaukite ir atraskite nuostabią tikrą duoną. Tokią, kurios paragavę nebeįsivaizduosite, kaip jos galėjo nebūti iki šiol... „Nėra skanesnės duonos už tą, kuria daliniesi su kitais“. A. De Sent-Egziuperi.

ES projektai
Tik meilė ir geros mintys. Tai svarbiausia gaminant ir kepant mūsų stebuklingą duoną. Taip, ši duona išties stebuklinga, kitokia ir negali būti. Traškia plutele, kvepianti, kupina gyvybės ir visiškai natūrali. Ruginė duona be mielių. Kepama su natūraliu raugu. Tokia mūsų duona.
Mes manome, kad tortas – tai ne šiaip maistas: tai džiaugsmas ir pasigardžiavimas, sukurtas ypatingoms akimirkoms su ypatingais žmonėmis. Rinktinėje mūsų tortų šeimoje – tiek laiko patikrinti skoniai, tiek sodrūs ir spalvingi atradimai. O svarbiausia: visi jie kepami iš natūralių, aukščiausios kokybės produktų.

Kepame ir pagal užsakymą!
Mūsų pasididžiavimas – canele – maži minkštučiai karamelizuoti pyragėliai. Ko gero, Lietuvoje juos pradėjome kepti pirmieji. Mūsų skanėstai purūs, kvapnūs, natūralūs ir švieži... Jokio vandens bandelėse! Tik miltai, pienas, sviestas ir „laimingų“ vištų kiaušiniai.
Nešdamiesi juos į svečius galite drąsiai papokštauti – sakykite, kad kepėte patys namuose. Nes tokie jie ir yra –
tikrai naminiai.
Tradiciniai vakarėlių užkandžiai – sūris, alyvuogės, vynuogės – gerokai pabodę. Visai kas kita – įvairių skonių brusketos, alaus mėgėjų garbinami sėklų traškiai, kuriuos kepdami aliejų naudojame tik vieną kartą. Arba rankomis iškočiotos grissini duonos lazdelės su Italijos Parmos celėse brandintu kietuoju sūriu.
ES projektai
Kartais norint nustebinti kitus, pavyksta nustebinti ir save. Metėme sau iššūkį ir sukūrėme Premium klasės koldūnus bei virtinius. Mažiau tešlos, daugiau įdaro – toks apibūdinimas labiausiai tiktų pristatant mūsų naujieną! Aukščiausios kokybės rinktiniai įdarai bei plonytė, rankomis minkyta ir kočiota tešla iš aukščiausios rūšies miltų bei ne narvuose ant kraiko auginamų vištų kiaušinių. Skanaus!
ES projektai
Daug noretumeme jums papasakoti, bet geriau užsukite susipažinti ir pasišnekučiuoti, nes didžiausios paslaptys perduodamos iš lūpų į lūpas.
Privatumo politika Sprendimas: AD FA CE